top of page

PREMIS I DISTINCIONS

​A més dels premis rebuts per les nostres actuacions als festivals folklòrics, l'Escola també ha estat guardonada per les institucions de les Balears. Un dels moments més destacats de la nostra trajectòria és el reconeixement que se'ns va fer amb l'entrega de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or.


ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL CONSELL DE MALLORCA

Identificació de la sessió Núm.: 13/2015

Caràcter: extraordinària

Data: 3 de setembre de 2015

Hora: de 10.38 h a 11.11 h

Lloc: sala de plens

Punt 5. Proposta atorgament de la Medalla d’Honor i Gratitud de Consell de Mallorca, Categoria d’Or, a l’Escola de Música i Danses de Mallorca.

Es dóna compte de la següent proposta del president: El president del Consell de Mallorca, d'acord amb els articles 1r, 3r i 6è del Reglament d'Honors i Distincions d'aquesta institució i fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent de Règim Local va resoldre iniciar l'expedient d'atorgament de la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or a l’Escola de Música i Danses, així com també nomenar el senyor Joan Rotger Seguí instructor de l'expedient corresponent.

L'instructor ha recollit aquells documents i testimonis adients dels mèrits de l’Escola de Música i Danses per a rebre el guardó per al qual se'l proposa. Per tant, propòs que el Ple adopti l’acord següent: Concedir la Medalla d'Honor i Gratitud de l'illa de Mallorca, en categoria d'Or, a l’Escola de Música i Danses, en virtut dels mèrits que es recullen a l'expedient instruït a aquest efecte. El Sr. ROTGER (PP) fa constar que la proposta per atorgar la Medalla d’Honor i Gratitud del Consell de Mallorca, Categoria d’Or, a l’Escola de Música i Danses de Mallorca ve motivada pel seu principal mèrit que ha estat, és i serà, sens dubte, dignificar i retornar al poble el folklore del poble.

El Sr. Bartomeu Ensenyat i Estrany va iniciar una investigació en la qual es recolliren moltes converses, anècdotes, mostres pràctiques i històries personals que no feren sinó constatar que, efectivament, el poble mallorquí es divertia a les festes privades però també volia treure al carrer i a les places públiques les danses i les músiques de Mallorca.

 

L’any 1975 es fundà l’Escola de Música i Danses de Mallorca basant-se en els resultats de la feina de camp realitzada arreu dels pobles. Es va sistematitzar el ball, se’l va dotar d’estructura didàctica i se’n va formalitzar una escola en el sentit literal del terme. S’ha de convenir que, perquè una tradició perduri, aquesta s’ha de transmetre de generació en generació, de pares a fills, de mestres a alumnes també, tot garantint, al màxim, la fidelitat a les arrels i aquest fou, precisament, l’objectiu inicial de l’Escola de Música i Danses de Mallorca, objectiu que avui en dia encara manté.

 

Aquesta Escola ha desplegat una intensa tasca de difusió mitjançant actuacions, conferències i demostracions. Ara la gent s’hi identifica i estima el ball mallorquí. Amb el pas dels anys, l’Escola també ha tengut iniciatives i ha propiciat l’interès general pel folklore. També s’ha de posar en valor un patrimoni propi que, aleshores, estava reduït a la mínima expressió i això és també un mèrit de l’Escola de Música i Danses de Mallorca. S’ha aconseguit que milers de mallorquins i mallorquines hagin après a ballar boleros i jotes amb els mestres de l’Escola de Música i Danses de Mallorca i així s’ha fet possible davallar els balls del cadafals a la plaça i convertir-los en una gran festa popular.

 

L’Escola de Música i Danses de Mallorca també participa en les festes característiques de Mallorca com les festes de Sant Sebastià o la festa de l’Estendard, ha participat en nombrosos festivals internacionals i ha passejat el nom de Mallorca per tot arreu del món. A més a més l’Escola de Música i Danses de Mallorca rebé el primer premi del festival mundial de danses folklòriques celebrat a Munic i així mateix n’és organitzadora d’aquest festival.

La seva tasca docent i de divulgació també és importantíssima: ha anat evolucionant l’han mantenguda i, com s’ha dit abans, l’Escola és una digna ambaixadora de Mallorca arreu del món. Té l’esperit de recerca i d’innovació la qual cosa resulta cabdal per a una escola que, a més d’això, n’ha fet difusió a través de les seves edicions, els seus manuals i DVD’s didàctics que, fins i tot, inclouen un programa d’autoaprenentatge de la pròpia dansa i destaca també la seva investigació inèdita sobre les contradanses que ballava Mallorca abans de la implantació i la introducció del folklore mallorquí actual.

 

El caràcter social de l’Escola de Música i Danses de Mallorca també s’ha de ressaltar i la fa mereixedora d’aquesta distinció perquè acull totes les persones que estimen el folklore mallorquí i la cultura de Mallorca. Pensa que el bagatge, la trajectòria i la història de l’Escola de Música i Danses de Mallorca en pro de la recuperació, la dignificació i la difusió de la cultura popular de Mallorca, iniciats ara fa 40 anys i que encara continua, tenen la suficient entitat com per que l’associació sigui digna mereixedora del reconeixement institucional i, per això, presenta aquesta candidatura en la qual s’han de sentir identificats tots les membres que formen, formaran o han format part de l’Escola. Per totes aquestes circumstàncies, proposa que s’atorgui la Medalla d’Honor i Gratitud del Consell de Mallorca, Categoria d’Or, a l’Escola de Música i Danses de Mallorca.

Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.

bottom of page